Events Chốt số dự thi CAO THỦ SOI CẦU LẦN 2

Các bài viết liên quan đến các cuộc thi trên diễn đàn ketquasieutoc.net

Admin

Administrator
BQT
Các thành viên chốt số dự thi CAO THỦ SOI CẦU LẦN 2 với tổng giải thưởng lên tới 50.000.000 VNĐ tại Topic này. Các bài viết tại các chuyên mục khác không được tính kết quả.

MgBtnsc.gif

Mẫu chốt số:
- Tên thành viên
- Ngày dự thi
- Dàn số dự thi

Ví dụ:
Nguyễn Văn A chốt số dự thi ngày 22/2/2021
Dàn số dự thi:
Dàn đề 8 Số:
01,02,03,04,05,06,07,08
Dàn đề 36 số:
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
Dàn đề 64 số: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64

Thời gian chốt số hợp lệ: Trước 17h30 hàng ngày! Ngoài ra, anh em cần phải chốt số tại GROUP FACEBOOK XỔ SỐ KETQUASIEUTOC.NET

Link vào Group:


Lưu ý: Mọi bài dự thi đã qua chỉnh sửa sẽ không được tính kết quả. Xin anh em lưu ý!
 
Sửa lần cuối:

Kutha4078

Mới tập chơi lô
MIỀN BẮC NGÀY 01/3/2021

(0 8 số)
33,66,72,77,83,88,94,99

(3 6 số)
12,14,16,17,18,32,33,34,36,37,38,62,63,64,66,67,68,72,73,74,76,77,78,82,83,84,86,87,88,92,93,94,96,97,98,99

(6 4 số)
11,12,14,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,44,51,52,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
 

Driven

Mới tập chơi lô
Chuyên gia chốt số
driven Miền Bắc 01/03/2021
Dàn số dự thi:
Dàn đề 8 Số:
01,02,03,04,05,06,07,08
Dàn đề 36 số:
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
Dàn đề 64 số: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64
 

longkaka

Mới tập chơi lô
longkaka 01/03/2021
Dàn số dự thi:
Dàn đề 8 Số:
99,88,77,55,66,33,22,11
Dàn đề 36 số:
02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,04,40,14,41,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49
Dàn đề 64
02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,04,40,14,41,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,06,60,16,61,36,63,56,65,66,76,67,86,68,96,69,08,80,18,81,38,83,58,85,78,87,88,98,89
chúc anh em rực rỡ nhé.
 

baovy

Mới tập chơi lô
baovy 01/02/2021
Dàn đề 8 Số:
65,92,76,15,66,78,31,14
Dàn đề 36 số:
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,03,30,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39
Dàn đề 64
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,03,30,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,27,72,47,74,67,76,77,87,78,97,79.
hupppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 

MINH8686

Mới tập chơi lô
minh8686 01/02/2021
Dàn đề 8 Số:
65,98,52,68,74,86,96,69
Dàn đề 36 số:
00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59
Dàn đề 64
00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,18,81,28,82,38,83,48,84,68,86,78,87,88,98,89,16,61,26,62,36,63,46,64,66,76,67,96,69
 

thuyansupper

Mới tập chơi lô
thuyansupper
Miền Bắc 01/03/2021
Dàn số dự thi:
Dàn đề 8 Số:
59,95,87,78,24,42,36,63
Dàn đề 36 số:
05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,67,76,77,87,78,97,79
Dàn đề 64 số:
0
5,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,67,76,77,87,78,97,79,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,68,86,88,98,89,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,69,96,99
 

Ngôn Phi Bất Bại

Administrator
BQT
NGÔN PHI BẤT BẠI
MIỀN BẮC01/03
Dàn số dự thi:
(64 số)
00,02,20,08,80,11,12,21,14,41, 51,15,16,61,17,71,23,32,24,42, 25,52,26,62,27,72,28,82,33,34, 43,35,53,36,63,37,73,39,93,44, 46,64,47,74,49,94,56,65,57,75, 59,95,68,86,67,76,77,78,87,97, 79,98,89,99,
(36 số)
52,53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,68,69,71,72,73,74,75,76,79,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,98,99
(8 số)
50,51,52,53,54,69,72,79
 

TCTB

Mới tập chơi lô
TCTB
MIỀN BẮC 01/03
(64 số)
01,02,20,08,80,11,12,21,14,41, 51,15,16,61,17,71,23,32,24,42, 25,52,26,62,27,72,28,82,33,34, 43,35,53,36,63,37,73,39,93,44, 46,64,47,74,49,94,56,65,57,75, 59,95,68,86,67,76,77,78,87,97, 79,98,89,99,
(36 số)
50,53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,68,69,71,72,73,74,75,76,79,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,98,99
(8 số)
36,51,52,53,54,69,72,79
 

hup9999

Mới tập chơi lô
VIP
MIỀN BẮC 1/3/2021 01
DÀN ĐỀ 64S :
00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,16,61,26,62,36,63,56,65,66,76,67,86,68,96,69,17,71,27,72,37,73,57,75,77,87,78,97,79,
DÀN 36S :
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,06,60,16,61,26,62,36,63,56,65,66,76,67,86,68,96,69,
DÀN 8 :
65,66,76,67,86,68,96,69,
 

Sombec

Mới tập chơi lô
SOMBEC 😔😔😔😔
Miền Bắc 01/03/2021
Dàn số dự thi:
DÀN 8 SỐ 👇👇👇
13,16,22,23,36,43,47,89
DÀN 36 SỐ 👇👇👇
03,04,06,12,13,18,20,22,23,28,30,32,38,41,43,45,47,49,51,52,53,56,59,60,62,63,65,69,72,73,76,79,83,87,89,96
DÀN 64 SỐ 👇👇👇
02,03,04,06,08,09,10,12,13,15,18,20,21,22,23,25,2628,30,32,33,34,36,38,41,42,43,45,47,49,51,52,53,54,56,58,59,60,62,63,65,67,68,69,71,72,73,74,76,78,79,80,81,83,85,87,89,90,92,93,94,96,98,99,
 

Trưởng lão

Mới tập chơi lô
Trưởng lão MIỀN BẮC ngày 1/3/2021
DÀN DỰ THI
(8 số) 06,15,24,33,35,42,51,60

(3 6 số)
02,03,06,08,11,12,15,17,20,21,24,26,30,33,35,39,42,44,48,49,51,53,57,58,60,62,66,67,71,75,76,80,84,85,93,94

(6 4 số)
01,02,03,06,08,12,14,15,17,18,20,21,23,24,26,27,29,30,32,33,35,36,38,39,41,42,44,45,47,48,49,51,53,54,56,57,58,60,62,63,65,66,67,69,71,72,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,87,88,92,93,94,96,97,99
 

Ben

Lô đề cao cấp
Chuyên gia chốt số
Ben dàn dự thi ngày 1/3/2021:
Dàn 8 số:
15,16,21,23,36,43,47,89
Dàn 36 số:
02,03,06,08,11,12,15,17,20,21,24,26,30,33,35,39,42,44,48,49,51,53,57,58,60,62,66,67,71,75,76,80,84,85,93,94
Dàn 64 số:
01,02,20,08,80,11,12,21,14,41, 51,15,16,61,17,71,23,32,24,42, 25,52,26,62,27,72,28,82,33,34, 43,35,53,36,63,37,73,39,93,44, 46,64,47,74,49,94,56,65,57,75, 59,95,68,86,67,76,77,78,87,97, 79,98,89,99,
 

Kutha4078

Mới tập chơi lô
MIỀN BẮC NGÀY 02.03.2021
(6 4 số)
11,12,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,54,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,94,97,99

(3 6 số)
12,13,14,16,17,18,32,33,34,36,37,38,42,43,44,46,47,48,62,63,64,66,67,68,72,73,74,76,77,78,82,83,84,86,87,88

(0 8 số)
12,23,34,43,67,76,78,87
 

peanh0706

Lô đề sơ cấp
Dàn đề dự thi lần 2
Ngày 2/3/2021
Thiện bee peanh0706
Dàn (8 s)
34 43 45 54 56 65 78 87
Dàn (36 s)
23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92 30 31 13 43 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93 40 41 14 45 54 78 87
Dàn ( 64 s )
11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91 20 02 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92 30 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93 40 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94 50 05 78 87 79 97
 

Phạm Văn khởi (NTBC)

Lô đề sơ cấp
Phạm văn khởi (NTBC)
Dàn dự thi ngày 02/03/2021
(8 số)
03,08,30,35,53,58,80,85
(3 6 số)
00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,20,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,50,53,60,63,70,73,80,83,90,93
(6 4 số)
00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,18,20,23,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,68,70,73,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,95,98
 

Cuoivipp

Mới tập chơi lô
MIỀN BẮC NGÀY 02.03.2021
(6 4 số)
11,12,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,54,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,94,97,99

(3 6 số)
12,13,14,16,17,18,32,33,34,36,37,38,42,43,44,46,47,48,62,63,64,66,67,68,72,73,74,76,77,78,82,83,84,86,87,88

(0 8 số)
12,23,34,43,67,76,78,87
Nay a thích con nào nhất
 

Driven

Mới tập chơi lô
Chuyên gia chốt số
driven 02/03/2021
Dàn đề 8 Số:
69,96,35,63,53,36,99,88
Dàn đề 36 số:
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,03,30,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39
Dàn đề 64
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,03,30,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,27,72,47,74,67,76,77,87,78,97,79.
 

hup9999

Mới tập chơi lô
VIP
MIỀN BẮC 2/3
65,98,52,68,74,86,96,69
Dàn đề 36 số:
10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,99
Dàn đề 64
10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,18,81,28,82,38,83,48,84,68,86,78,87,88,98,89,16,61,26,62,36,63,46,64,66,76,67,96,69,99
 

longkaka

Mới tập chơi lô
longkaka 02/03/2021
Dàn đề 8 Số:
11,52,25,35,53,61,62,63,64
Dàn đề 36 số:
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29
Dàn đề 64
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,03,30,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,04,40,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49
 

Liên kếtTop